Nämä käyttöehdot ovat käytössä 14.12.2017 alkaen.

 

1. JOHDANTO

Tervetuloa Sanoste Oy:n palvelujen käyttäjäksi.

Näitä Sanoste Oy:n (Y-tunnus: 2632313-1; jäljempänä “Sanoste”) käyttöehtoja (jäljempänä “Ehdot”) sovelletaan Sanosteen ja asiakkaan tai loppukäyttäjän (jäljempänä “Asiakas”) välillä Asiakkaan käyttäessä Sanosteen verkkopalvelua (“Verkkopalvelu”), jonka kautta välitetään kuvapuhelun avulla Sanosteen valitsemien palveluntuottajien (”Palveluntuottaja”) tuottamia palveluja (”Palvelu”). Ehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluihin, joita tarjotaan Sanosteen Verkkopalvelun välityksellä. Verkkopalvelun Palvelut on tarkoitettu Asiakkaan henkilökohtaiseen käyttöön

 

2. LÄÄKETIETEELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Ennen Palveluun osallistumista Asiakkaan tulee varmistaa lääkäriltään Palvelun soveltuvuus Asiakkaalle. Sanoste ei vastaa Palvelun aikana mahdollisesti syntyneistä terveyshaitoista. Asiakkaan tulee lopettaa Palveluun osallistuminen, jos hän saa sen aikana rintakipua, huimausta tai hengenahdistusta ja ottaa viipymättä yhteyttä terveydenhuollon ammattilaisiin. Asiakkaan ei tule osallistua Palveluun väsyneenä tai päihteiden vaikutuksen alaisena.

Rekisteröitymällä Verkkopalveluun, painamalla ”Hyväksyn” tai samankaltaista nappia, asentamalla Palveluun tarvittavan ohjelmiston tai kirjautumalla Palveluun tai muutoin käyttämällä Palvelua, Asiakas vahvistaa, että on lukenut ja ymmärtänyt nämä Ehdot.

Sanoste saattaa muokata tai muuttaa Ehtoja ajoittain. Sanoste kehottaa Asiakasta tämän vuoksi tutustumaan Ehtoihin säännöllisesti. Jatkamalla Palvelun käyttöä Asiakas hyväksyy muutetut Ehdot. Ehtojen lopussa on Sanosteen yhteystiedot, mikäli Asiakas haluaa esittää Ehtoihin liittyviä kysymyksiä.

 

3. KÄYTTÖOIKEUS

Verkkopalvelun käyttö vaatii rekisteröitymistä ja Ehtojen noudattamista. Asiakas on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen ja Salasanan. Asiakas vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja.

Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että palvelun välitykseen käytettävien Sanosteen hallinnan ulkopuolella olevat verkko- ja mobiilipalvelut eivät välttämättä ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien laitteittensa, järjestelmiensä, tunnustensa ja toimintansa asianmukaisesta tietoturvasta. Asiakas on vastuullinen Asiakkaan laitteiden, järjestelmien tai tunnusten tietoturvan puutteiden johdosta aiheutuneista Palvelun käytöstä tai siitä aiheutuneista maksuista.

Sanosteella on oikeus evätä rekisteröityminen tai perua Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun mistä tahansa syystä.

 

4. ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

4.1 Yleistä

Käyttämällä Verkkopalvelua ja Palvelua Asiakas antaa suostumuksensa ja hyväksyntänsä Palvelun käyttöä koskevien henkilötietojen keräämiseen Tietosuojaperiaatteen sekä sovellettavan lainsäädännön ja säännösten mukaisesti. Asiakas antaa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen Palveluntuottajalle asiakasturvallisuussyistä.

Asiakas sitoutuu olemaan antamatta virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja Verkkopalvelun käytön yhteydessä. Jos antamasta tiedosta myöhemmin tulee virheellinen tai harhaanjohtava, on Asiakkaan ilmoitettavalla Sanosteelle välittömästi tällaisesta muutoksesta.

 

4.2 Aineistot ja tekijänoikeus

Nämä Ehdot antavat Asiakkaalle oikeuden käyttää Verkkopalvelua ja Palvelua ainoastaan näiden Ehtojen ollessa voimassa, eivätkä Ehdot anna omistusoikeuksia niihin. Kaikki Verkkopalvelun sekä siihen kuuluvan Sivuston ja Sovelluksen immateriaalioikeudet ja muut oikeudet, mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, patentit ja liikesalaisuudet, säilyvät Sanosteella ja Palveluiden oikeudet Palveluntuottajalla. Asiakas ei saa kopioida, tallentaa, toisintaa tai muokata Verkkopalvelua tai Palvelua tai sen osaa. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus tallentaa itseään koskevia yksittäisiä tietoja Palvelun tarkoituksen ja näiden Ehtojen mukaisesti.

 

4.3 Hinnoittelu ja maksut

Palvelun käyttö on maksullista. Voimassa oleva hinnasto on aina esillä ostotapahtuman yhteydessä tai muutoin Verkkopalvelussa. Sanoste voi ilman etukäteisilmoitusta muuttaa hinnoittelua.

Asiakas sitoutuu maksamaan kaikki Palvelun käyttöön liittyvät maksut, mukaan lukien sovellettava arvonlisävero, siten kuin se on ostotapahtuman yhteydessä määritelty. Asiakas antaa myös suostumuksensa siihen, että maksu peritään käyttäen sitä maksutapaa, joka on käytettävissä Verkkopalvelussa.

Mikäli Asiakas haluaa peruuttaa tilauksensa, siitä tulee lähettää kirjallinen pyyntö 14 päivän kuluessa. Tiedon voi lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@sanoste.fi ja siinä tulee olla seuraavat tiedot: nimi ja osoite, tilausnumero ja asiakasnumero. Peruutus astuu voimaan 14 päivää sen jälkeen, kun Sanoste on saanut kirjallisen peruutuksen.

Verkkopalvelun kautta voidaan myydä sellaisia palveluja, jotka voivat olla lopullisia eikä niitä voi peruuttaa. Tämä mainitaan erikseen Verkkopalvelussa.

Sanosteella on oikeus seurata ja tallentaa Palveluita varmistaakseen ja kehittääkseen Palveluiden laatua. Tallenteita voidaan käyttää koulutustilaisuuksissa. Palveluita voi seurata ja tallenteita saa käsitellä ainoastaan siihen oikeutetut henkilöt ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

4.4 Kielletty toiminta

Alla oleva luettelo sisältää esimerkkejä Verkkopalvelussa ja Palvelussa kielletyistä toiminnoista::

  • Esiintyminen toisena henkilönä;
  • Verkkopalvelun käyttäminen laittomalla tavalla tai laitonta tarkoitusta varten;
  • Minkä tahansa tiedon, aineiston, sisällön tai informaation välittäminen, joka on loukkaavaa, halventavaa, siveetöntä, väärennettyä, väärää tai muun henkilön immateriaalioikeuksia loukkaavaa tai muuten laitonta;
  • Viruksen, haittaohjelman tai muun vahingollisen koodin välittäminen tai lähettäminen Verkkopalveluun tai Palvelun kautta muille Asiakkaille;
  • Palvelun muokkaaminen, takaisinmallintaminen, tai muu vastaava Palvelun manipulointi;
  • Palvelun häiriköinti tai estäminen;
  • Esiintyminen alastomana, siveettömästi pukeutuneena tai päihteiden vaikutuksen alaisena.

 Asiakas on itse vastuussa tilanteesta, jossa hän käyttää Palvelua Suomen rajojen ulkopuolella, jolloin hänen tulee noudattaa molempien maiden lakeja. Jos ko maan lait asettavat vaatimuksia Palvelulle, jotka ovat ristiriidassa näiden Ehtojen mukaan, niin Asiakkaan tulee pidättäytyä Palvelun käytöstä. 

 

4.5 Korvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki välilliset ja välittömät vahingot, mukaan lukien kolmansille osapuolille aiheutuvat vahingot, jotka voivat aiheutua Palvelun lain, näiden Ehtojen tai hyvän tavan vastaisesta käytöstä. Jokainen Asiakas vastaa Sanosteen, Sanosteen työntekijöitä tai Palveluntuottajia vastaan esitetyistä vaatimuksista ja mahdollisista vahingoista, joita aiheutuu Asiakkaan toimista tai laiminlyönnistä.

 

5. PALVELUN TARJOAJAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET

5.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset

Asiakas hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” periaatteella.

Tietoja ja neuvoja, joita annetaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä, tulee soveltaa ainoastaan ohjeena, eikä lopullisena suosituksena tietyn toimen tai hoidon käyttöön ottamisesta.

Kaikissa tilanteissa Sanosteen ja Palveluntuottajien vastuu on enintään pakottavan lainsäädännön mukainen. Sanosteen omistajat, johtajat, hallituksen jäsenet, työntekijät, edustajat, osakkaat, yhteistyökumppanit, mainostajat tai itsenäisinä ammatinharjoittajina palveluita tarjoavat eivät ole vastuussa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin; vammat, henkilövahingot, kuolemantuottamukset, väärä diagnoosi, virheellinen tieto, väärä hoito, tietojen menetys, käytön menetys, ansionmenetys), jotka johtuvat Palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palvelua, sisällöstä Palvelussa tai mistä tahansa sisällöstä ja/tai tiedosta, jonka Asiakas on Palvelun kautta saanut, riippumatta siitä, tiesivätkö he tai olisiko heidän pitänyt tietää, että vahinko olisi mahdollinen. Potilasvahingot käsitellään ja korvataan potilasvahinkolain mukaan. Sanosteen vastuu on kaikissa tapauksissa aina enintään Suomen lainsäädännön pakottavien säännösten mukainen.

 

5.2 Palvelun saatavuus 

Palvelu on käytettävissä Verkkopalvelun tarjoajan palvelimella. Verkkopalvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

Sanoste ei takaa Palvelussa olevan tai Palvelun kautta saatavan tiedon tarkkuutta, täsmällisyyttä, virheettömyyttä, laadukkuutta, kattavuutta, sopivuutta tai luotettavuutta. Sanoste ei myöskään takaa Palvelun keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä toimintaa. Sanoste ei vastaa Palvelussa olevan tai Palvelua hyväksikäyttäen välitetyn sisällön mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista. Palvelun pitkäaikaisesta käyttöhäiriöstä Asiakkaalle voidaan hyvittää, joko takaisinmaksuna tai palveluaikaa pidentämättä, korkeintaan se osuus, joka vastaa Palvelun katkoa vastaavaa osuutta Asiakkaan maksamasta Palvelusta.

 

5.3 Kolmannen osapuolen Palvelut

Palvelussa voidaan välittää tietoa myös kolmansien osapuolten palveluista, jotka eivät ole Palvelujentuottajien tuottamia Palveluja tai linkkejä tällaisiin palveluihin. Sanoste ei vastaa tällaisista kolmansien osapuolien palveluista tai niissä annetuista tiedoista, niiden toiminnasta tai laiminlyönneistä.

 

6. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

Sanoste pidättää oikeuden muuttaa Palvelua tai lopettaa Palvelun tarjoamisen milloin tahansa, mistä tahansa syystä ja ilman ennakkoilmoitusta, sekä oikeuden lopettaa tai keskeyttää Asiakkaan käyttöoikeuden Palveluun ja/tai käyttäjätiliin. Käyttöoikeuden päättymisen jälkeen kaikki sellaiset näiden Ehtojen ehdot pysyvät voimassa, jotka luonteensa vuoksi on tarkoitettu pysymään voimassa käyttöoikeuden päättymisestä huolimatta.

 

7. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Mahdollisissa riitatilanteissa Sanoste pyrkii löytämään sovintoratkaisun keskinäisillä neuvotteluilla. Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaa koskevat säännökset. Ehtoja koskevat tai niistä johtuvat vaatimukset, kanteet tai riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

8. YHTEYSTIEDOT

Sanoste Oy (Y-tunnus: 2632313-1)

Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki

asiakaspalvelu@sanoste.fi